MØTER / ELDRE ÅRSMELDINGER

Her er linker til årsmeldinger:

årsmelding for Rotary-året 1.7.2019 – 30.6.2020.

årsmelding for Rotary-året 1.7.2018 - 30.6.2019

årsmelding for rotary-året 1.7.2017 - 30.6.2018

årsmelding for rotary-året 1.7.2016 - 30.6.2017

ÅRSMelding FOR ROTARY-ÅRET 1.7.2015 - 30.6.2016 (Midlertidig)
x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Soknedal 12.1.2020
Til medlemmene i
Gauldal Rotary

FØRST VIL JEG FÅ Ønske alle medlemmene et godt nytt år.

En liten info fra styret, som hadde nettmøte i går kveld:
Situasjonen er fortsatt slik at vi ikke kan ha fysisk møte. Dette er nok slik i de andre klubbene også, dog er det noen som holder medlemsmøter via nettmøter.
Vi har en målsetting om å få avviklet årsmøtet innen utgangen av januar. Fristen for å legge inn personer i de ulike roller er 1.2. Årsmøtets oppgave er å behandle følgende for Rotaryåret 2019 – 2020:
A: Årsmelding.
B: Valg
C: Regnskap
Valgkomiteens innstilling samt regnskap ligger klart. Årsmeldingen vil være klar i løpet av et par dager. Dette blir sendt dere i løpet av kort tid.
Vi velger nå å avvente nye smittevernsregler 18.1. Vi har styremøte samme kveld. Der tar vi stilling til hvordan vi avholder årsmøtet, som vi ønsker å avvikle 25.1. kl. 19.00. Alternativene er:
Å bruke e-post/nettmøte for å få det avviklet
Dersom det er noen som har synspunkter på dette så tar vi gjerne mot det.

Med vennlig hilsen
                 
Arnfinn Aakerli / Klubbleder

Fysisk møte på Kroa, kun for medlemmene og innenfor gjeldende smittevernsregler. Her legger vi inn servering.

På styremøte 18.1. vil vi også diskutere hva vi gjør videre, basert på smittevernreglene. Vi vil sende dere mer info om veien videre i etterkant av nevnte styremøte.


Styremøte Gauldal Rotary 11.1.2021 kl. 20.00

Deltakere: Jarle Jøsok, Ragnar Wisløff, Olav Kjøtrød, Arnfinn Aakerli

Forfall: Jens Haugen

1. Årsmøte for Rotary-året 1.7.2019 – 30.6.2020

Møtet skulle vært avholdt før jul 2020. På grunn av den pågående pandemien er møtet utsatt.

Vi tar sikte på å avholde årsmøtet 25.1.2021. Om mulig innen smitterverns- bestemmelsene holdes møtet på Støren. Arnfinn sjekker med Kroa. Alternativt avholder vi årsmøte via e-post/nettmøte. Styret tar stilling til dette på styremøte

19.11.2021

Saker til årsmøtet:

Årsmelding Klar i løpet av noen få dager

Regnskap Ligger ferdig revidert

Valg Ligger ferdig fra valgkomiteen

Dokumentene sendes medlemmene så snar de er ferdig fra styret.

2. Planer fremover

Vi har ikke hatt klubbmøter siden 26.10.20 p.g.a. pandemien. Med de reglene vi nå har for smittevern ser vi det som umulig å avholde fysiske møter. Dette blir vurdert på nytt i styremøte 19.1.21, etter at det er kommet nye vurderinger fra myndighetene.

3. Presidentforum 13.1.2021 kl. 19.00.

Dette holdes som nettmøte. Hele styret har anledning til å delta.

4. Møte med guvernøren i nettmøte 20.1.2021 kl. 19.00

Hovedtema er medlemsutvikling og prosjekter. Styret har anledning til å delta.

5. Status kalendersalget

Et grovt overslag kan tyde på +/- 150 kalendere solgt av medlemmene. Dette må tas med forbehold.

Vi har enda ikke nøyaktige tall fra Frivilligsentralen heller. Alle 250 kalendere er utlevert til styremedlemmene i frivilligsentralen, men det er nok noen av disse som ikke er solgt.

Neste styremøte 19.1.2021 kl. 20.00.

Soknedal 13.1.2021

Arnfinn Aakerli/klubbleder
Klubbmøte nr. 15 2019 Gauldal Rotary 7.10

.2019

Til stede: Jens Haugen, Jarle Jøsok, Arnfinn Aakerli, Harald Rognes, Olav Kjøtrød, Tor Flagestad, Jens Haugen, Frank Røym , dvs. 8 medl.

 

1.      Klubbens president åpnet møtet og ønsket velkommen.

2.      3-min. ved John

Referat fra et program med Harald Reppesgård på radio i dag.

Krigshandlinger i juni- juli 1945 i Forellhogna-området. Handlingene har vært lite kjent. Fredning av Hogna-området, med de store konsekvensene det har medført.

Greta Tunberg har engasjert seg i klima-debatten. Et barn- bakgrunn- hva ligger bak:

Reppesgård: Klimadebatten. Brukes hun for øk. interesser? Litt skummelt. Hvor blir det av sunn fornuft? Hvilken fremtid kan vi forvente oss?

3.      Mulighetsstudie for utbygging av Frøset boligfelt på Støren, ved Jarle Jøsok

Øverst i Frøset-lia. Kommuneplanen for Støren er nå ute til høring. Siden 2005 er det nesten ikke bygd eneboliger eller tomannsboliger.  Økning på rekkehus og blokkboliger. Vi har for mange boliger i forhold til antall innbyggere nå. Prognoser som er utarbeidet, bl.a. av Statistisk Sentralbyrå, viser betydelig økning av folketallet på Støren i årene femover. Viktig å ha tomter/boliger til salgs for å få nye innbyggere. Byggestart vinter/vår 2021. Temaet utløste mange kommentarer fra medlemmene, så dette ble interessant. Tusen takk til Jarle Jøsok

4.      Kaffe og loddsalg

Loddsalget gav kr.290,- i salg. Vinner av gavekort kr. 100,- ble Tor Flagestad.

Trekningen ble foretatt av Ragnar, som nå er i Platanias på Kreta.

5.      Klubbsaker

-          Kalenderprosjektet

o   Kalenderen er klar og sendes trykkeriet i l. a. et par dager for korrektur

o   Frivilligsentralen får tildelt 250 kalendere for salg.

o   Salget må organiseres mellom Rotary og Frivilligsentralen

-          Info om Distriktskonferansen på Røros 20.-22.9.2019. Jens og Arnfinn informerte.

-          Ryla på Stjørdal 1. – 3.11.2019. Invitasjon med påmeldings frist 17.10.19.

-          Program for de fire siste møtene i 2019.

 

Soknedal 7.10.2019

Arnfinn Aakerli/sekr.

Referat fra klubbmøte i Gauldal Rotary  26.8.2019                      (Møte 13)

Til stede av medl. : Ragnar Wisløff, Per Rognes, Arnfinn Aakerli, Harald Rognes, Jarle Jøsok, Olav Kjøtrød, Tor Flagestad, Jens Haugen, Magne Foros, Per Olav Skjevdal, dvs. 10 medl.
Møtet gikk i lokalene til Støren Sportsskyttere.
1.      Åpning av møtet

Presidenten vår, Jens Haugen, ønsket velkommen. Han hilste på vegne av klubben til vårt medlem Olav Kjøtrød, som fylte år 20.7., samt til John Bjørkan, som fylte år 31.7.

Klubben gratulerer.

Informasjon

Møtet åpner det nye rotaryåret 2019-2020 med samme president og styre. Samtlige ble gjenvalgt. Disse er:

Styret:

President: Jens Haugen.

Sekretær: Arnfinn Aakerli.

Kasserer: Olav Kjøtrød.

Cico (Dataansvarlig): Ragnar Wisløff.

I tillegg skal avtroppende og påtroppende presidenter delta i styret. Avtroppende president for 2018/19 Jens Haugen ble gjenvalgt.  Påtroppende president for 2020/21 blir valgt på årsmøtet 2. desember.

 

Andre roller:

Revisor John Bjørkan.

Programkomite: Magne Foros og Tor Flagestad

Valgkomite: Olav Kjøtrød og Per Rognes.

Prosjektansvarlig for kalenderprosjektet:  Per Olav Skjevdal

 

I høsthalvåret blir det 8 klubbmøter. Sett av disse datoene så dere kan møte: 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 04.11, 18.09, 02.12.

Hvis ikke annen er varslet blir møtene holdt hos Støren Sportsskytterklubb. Veta 10, tidl. Folkets Hus på Støren kl. 19:00.

Møtet 02.12 er fastlagt til Gammeltunet Hanshus kl. 19.00. Det blir julemøte, årsmøte og guvernørbesøk.

 

Vi har startet med at styret møtes for å drøfte aktuelle saker. Det virker bra. Det blir bedre når vi skal legge fram saker på klubbmøtene. Foreløpig er møtene for styret satt til 30.09 og 25.11, kl. 14:00:

 

2.      3-min. ved John Bjørkan

Saken utsettes.

 

 

3.      Kveldens foredrag holdes av Tankefeltterapeutt Bjørg Krogstad med foredraget STRESS-UTBRENTHET-TILBAKE TIL LIVET.

Eli Hage deltok og fortalte sin historie, fra langvarig sykemelding tilbake til full stilling som daglig leder fir familiebedriften.

Bjørg fortalte hva hun har jobbet med. I løpet av flere år som terapeut, coach og kursleder har hun i møte med mennesker erfart at det er mange som sliter. For å hjelpe har hun utviklet et unikt behandlings/kurs tilbud, der hun kombinere ulike avspenningsteknikker.

Hun erfarer at tilbudet virker svært positivt, og at det fører til varig endringer.

Eli Hage snakket om sine egne opplevelser, der hun sa ja til det meste og satte seg selv bakerst. Tidsklemma ble så sterk at hun måtte ut i lengre tids sykmelding. Ved å benytte Bjørg sine teknikker, klarte hun etter hvert å komme seg tilbake til jobb. Ved strengere prioritering av oppgavene, sammen med bruk av avspenningsteknikker, er hun nå leder av familiebedriften

 

4.      Pause med kaffe, samtale og loddsalg.

Loddsalg. Salg kr. 400,-. Vinner ble Olav Kjøtrød

 

5.    Orientering/klubbsaker.

1.     Kalenderprosjektet ved Per Olav

        Innholdet er nesten ferdig.

        Salg av annonser: Per Rognes på Støren, John Bjørkan i Budal, Arnfinn

        Aakerli i Soknedal.

        Priser: 500 kr. for 3 mnd., 1.500 kr. for hele året, 2.000 kr. for de største 

        annonsene (nå Spb1SMN/Megler 1).

        Salg: Arnfinn sjekker muligheten med å bruke Frivilligsentralen.       

2.      Distriktskonferansen på Røros 20.-22.9.

President og sekretær deltar. Det er ønskelig at flere deltar, egenandel kr. 1.000,-. Gi beskjed til Arnfinn om interesse.

3.      Utbetaling av bilgodtgjørelse

Utbetales i forbindelse med Pets, Distriktskonferansen og Presidentforum med kr. 2,00 pr. km. I tillegg refunderes bompenger.

Godtgjørelse ut over dette kan utbetales, men etter at det er godkjent av medlemmene.

4.      Profilering av Rotary

Guvernøren ønsker at medlemmene skal gjøre Rotary mer synlig ved bruk av profileringsartikler. Vi kommer tilbake til saken.

5.      Neste møte er etter planen 9.9.19. Dette er valgdagen i Norge, og møtet avlyses. Derfor blir det ikke møte før 23.9.2019. Da vil kommunens nye rådmann, Alf Petter Tennfjord, være foredragsholder.

Soknedal 1.9.2019

Arnfinn Aakerli
Gauldal Rotary Styremøte Juni 2019

Styremøte i Gauldal Rotary ble holdt 14.6.2019 på Aktiviteten Støren. Til stede: Jens Haugen, Olav Kjøtrød, Ragnar Wisløff og Arnfinn Aakerli.

1.      Bruk av Rotary sine nettsider.
Jens gikk gjennom bruken av Rotary sine nettsider, slik at flere har muligheten til å bruke dem. Sentralt i dette er Appsco, hvor en logger seg inn. Jens gikk gjennom de mest aktuelle sidene, klubber samt medlemmer.

Det er viktig at vi får orden på medlemsregisteret samt på oppmøteregistreringen. Det er samtidig viktig at all aktivitet blir registrert, eks. klubbmøter, styremøter, alt arbeid med kalenderen, andre møter osv.
Arnfinn fikk ansvaret for dette.

2.      Utmeldelse av medlem
Det var kommet inn et brev fra vårt medlem Ann Karin Haugen, der hun sier opp sitt medlemskap.
Styret tar dette til etterretning. President Jens tar en prat med henne.

3.      Søknad om økonomisk støtte
Det var kommet inn en søknad fra Støren Sportsklubb – Håndballgruppa – der de søker om økonomisk støtte i forbindelse med en håndballcup for psykisk utviklingshemmede.
Styret valgte å avslå søknaden.

4.      Fordeling av gaver fra kalendersalget
Styret gikk inn for at hele beløpet går til Midtre Gauldal Frivilligsentral med 25.000,- kr. Hovedårsaken for beslutningen er at frivilligsentralen når mange med sine mange aktiviteter, samtidig som de gir tilbud til alle innbyggerne i hele kommunens.
Endelig beslutning fattes av klubbmøtet 17.6.2019

5.      Møtedatoer etter ferien
Første møte etter ferien blir 26.8.19. Juleavslutningen blir 2.12.19.

6.      Utbetaling av bilgodtgjørelse
Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med lengre turer, eks. Distriktskonferansen, Pets og Presidentforum.
Styret vedtok at det utbetales kjøregodtgjørelse med 2,- kr. pr. km. I tillegg refunderes bompengene.

7.      Antall styremøter

Styret har i liten grad hatt møter. Det var enighet om hyppigere styremøter.


Soknedal 15.6.2019/Arnfinn/sekr.


Referat fra klubbmøte i Gauldal Rotary  20.5.2019                      (Møte 9)

Til stede av medl. : Jens, Eli, Per Olav, Magne, Ragnar, Per R., Arnfinn, Harald, Jarle, John, Olav, Tor, dvs. 12 medlemmer. I tillegg deltok Jens Aune som vår gjest. Totalt 13 pers.

1.      Åpning

President Jens åpnet møtet og ønsket vel møtt, spesielt til kveldens gjest Jens Aune.
2.      3-min. ved Eli

3.      3-min. ved Per Olav.

Per Olav snakket om stormakten Kina, og endring av synet på Kina fra andre hold.

Kina ble sett på som verdens fyrtårn, og som det perfekte samfunn. Den politiske venstresiden jublet.

Nå har dette endret seg, ikke minst i synet på menneskerettigheter. Kinas forhold til mange andre nasjoner har blitt mer anstrengt.

4.      Kveldens foredrag var «Kirkereformen», ved kirkeverge og medlem av Gauldal Rotary, Eli Ødegård

Den norske kirke er inne i en sterk endringsprosess. Eli beskrev den som den største endringen siden Reformasjonen. Stat og kirke skilles, og kirken går fra å være statsstyrt til å bli folkestyrt, med et nytt lovverk som grunnlag. Dnk blir et rent trossamfunn der Kirkerådet vil bestemme det meste. Sterke krefter ønsker at vi skal tilbake til embetsverket. En av følgene vil bli at de bl.a. vil styre kirkevergene. Samtidig vil de ta styringen av store verdier som ligger i «Opplysningsvesenets fond».

5.      Kaffe/loddsalg

Solgt 46 lodd, totalt 460 kr. Vinner: Jarle

6.      Klubbsaker

-          Organisering av kalendersalget

Det er ønskelig at vi skaffer oss et eksternt salgsapparat som står for salget på provisjonsbasis.

Arnfinn kontakter Trude Heggdal på Frivilligsentralen for å høre om muligheten til å bistå oss. I den sammenhengen understreket Arnfinn at han er nyvalgt styre- leder i FVS, og at han ikke ville ha noen sterke meninger om organiseringen.

-          Sommeravslutningen.

Det var litt ulike meninger om tidspunktet, men 1.7. ble valgt. Først og fremst fordi vi da får besøk av Sverre Loddgård.

-          Jens og Arnfinn deltar i Presidentforum på Orkanger 21. mai.

-          Ryla 1. – 3.11. på Stjørdal. Alle må tenke gjennom om de har aktuelle kandidater.

-          Medlemsverving, alle har et ansvar for den.

-          Søknad fra Støren i.l. – håndballgruppa, søknad om øk. støtte-

Saken behandles av klubbens styre.

-          Alle ble bedt om å tenke gjennom hva vi kan bruke som stoff til kalenderen.

Neste møte går som bedriftsbesøk i Soknedal Sparebank mandag 3.6. kl. 19 - 21

 

Soknedal 31.5.2019./Arnfinn/sekr.


Referat fra klubbmøte i Gauldal Rotary  8.4.2019                        (Møte 7)

Til stede av medl. : Jens, Magne, Tor, Olav, John, Harald, Ragnar, Per R., Arnfinn, dvs. 9 medlemmer. I tillegg deltok Jarle Jøsok, Frank Røym og Agnar Østhus. Totalt 12 pers.

Åpning

President Jens åpnet møtet og ønsket vel møtt. Han nevnte spesielt våre to nye medlemmer, Jarle Jøsok og Frank Røym, samt kveldens hovedgjest, Agnar Østhus.

3-min. ved Harald

Harald tok for seg den gjengroingen av landskapet vi nå ser. Utgangspunktet var hans egen hjemgård. Han beskrev utviklingen frem til i dag, der vi nå ser en betydelig endring ved at det gror igjen.

Aktuelt og interessant, Harald.

Kveldens hovedgjest Agnar Østhus, grunder, investor og bonde

Agnar var utdannet metallurg. Etter hvert ble han engasjert som selger hos en industri- bedrift i Trondheim. Hans videre vei gikk til Soknedal, der han tok over hjemgården. Nokså tidlig så han muligheten innen fjørfenæringa, og begynte med kyllingproduksjon på gården. Dette utviklet seg raskt, og han bestemte seg for å etablere kyllingslakteri på Støren. I 1991 var han klar for å slakte sin første kylling. I starten brukte han stort sett deltidsarbeidende, etter hvert steg produksjonen sterkt, og antall ansatte det samme. På 18 år steg omset- ningen fra 0 til 1,0 mrd. kr. «Jeg må da ha gjort noe rett», som han sa.

Dette ble et lokalt industrieventyr. På det meste hadde han drøye 300 ansatte. I tillegg var NK grunnlaget for flere hundre andre arbeidsplasser. Nevnes kan bonden, entreprenøren, elektrikeren, rørleggeren, transportøren, rugeriet, reperatøren,  osv. Der det gikk an brukte han lokale leverandører.

På veien møtte han mye motstand og mange hindringer, samtidig som han også hadde noen gode støttespillere.

NK ble etter hvert solgt til Reitan-gruppen, som i dag eier og driver selskapet. De har beslut-tet å flytte fabrikken til Orkanger, og det vil sannsynligvis skje i 2020-2021. Med det vil industrieventyret på Støren være slutt, noe som i betydelig grad vil svekke hele vår kommune.

Dette ble et «fyrverkeri» av et foredrag fra en veldig engasjert Agnar Østhus. Selv om han har solgt NK, har han fortsatt et brennende engasjement.

Kaffe/loddsalg

Det ble solgt lodd for kr. 320,-.                Vinner ble: Jarle Jøsok.
Soknedal 27.3.2019./Arnfinn/sekr.
Neste møte blir 6.5.2019. Hovedgjest da blir Line Folstad fra TV-progr.  «Alle mot 1»
3-min holdes av Eli.


Gauldal Rotary

Juleavslutning/årsmøte på Gammeltunet Haanshus 10.12.2018 kl. 19.00.

Styremøte

I forkant av årsmøtet, holdt klubbens styre møte sammen med guvernør, innk. guvernør og AG.

Møtet ble brukt til å informere om klubbens aktivitet, med følgende hovedpunkter:

-         Gjennomgang av evalueringsskjema

-         Klubbens prosjekter

-         Klubbens arbeid med ungdomsutveksling

-         Medlemsutveksling

-         Rotary Foundation (TRF)

-         Økonomi

-         Andre tema (Bl.a. funksjonstid i roller innen Rotary, Rotary’s tilpasning til utviklingen, bruk av titler, arbeidet med å bli mer synlig lokalt).

Juleavslutning/årsmøte

Til stede 8 medlemmer: Jens, Per Olav, Harald & Svetlana, Olav, Per R., John, Ragnar og Arnfinn. I tillegg var invitert og møtte: Guvernør Thor O. Olsen med fru Berit, rektor ved Gauldal videregående skole Randi Hermstad,  AG Ruth Astrid Mule, John Lerli fra Trønderbladet, Innk. guvernør Ole Jørgen Kjeldmark fra Røros Rotary, som også hadde med seg utvekslingsstudent Laisa fra Australia. Totalt 16 pers.

1.     Jens holdt velkomsttalen og ønsket spesielt våre gjester velkommen.

Han trakk bl.a. frem: Tidligere knytning til Gammeltunet, - guvernør- besøket, - Rotary’s arbeid med ungdomsutveksling, møte med rektor ved Gauldal videregående skole, - klubben

2.     Den nye vertinna på Gammeltunet, Marith Stene, orienterte om «nye» Gammeltunet.

3.     Middag/sosialt samvær

4.     Ole Jørgen Kjeldmark fra Røros Rotary. Klubben har hatt flere utveks- lingsstudenter, samtid som de har sendt ut like mange. Kjeldmark orienterte om dette arbeidet.

Deres student, Laisa fra Autralia, informerte også om sine erfaringer i det året hun har bodd på Røros.

5.     Guvernør Thor O. Olsen ga en informasjon om Rotary og hva de arbeider med.

6.     Årsmøte.

-         Årsmeldingen var sendt ut på forhånd, det ble gitt en helt kort gjennomgang, med mulighet til å stille spørsmål.

-         Valg.

Per R. redegjorde for valgkomiteens arbeid. I samsvar med valgkomi- teens innstilling ble følgende valgt for perioden 1.7.19 – 30.6.2020:

            Styre:

o   President                               Jens Haugen

o   Kasserer                                 Olav Kjøtrød

o   Sekretær                               Arnfinn Aakerli

o   Innk. president                    Ble ikke valgt

o   Past president                     Ble ikke valgt

Andre roller:

o   Revisor                                   John Bjørkan

o   Cico                                       Ragnar Wisløff

o   Programkomite’                  Magne Foros og Tor Flagestd

o   Valgkomite’                          Olav Kjøtrød og Per Rognes

Soknedal 11.12.2018
Arnfinn

 

Gauldal Rotary holdt klubbmøte 10.9.2018 kl. 19 – 21.

Sted: Lokalene til Støren Sportsskyttere.
Til stede: Per Olav, Per, Eli, Olav, Tor, Ragnar, John, Jens og Arnfinn (9 medl.).
1.       President Jens åpnet møtet og ønsket vel møtt.

Jens overbragte hilsen til følgende jubilanter blant klubbens medlemmer:
-          Olav, som fylte 80 år 20. juli
-          Tor, som fylte 75 år 9. juni
-          John, som fylte 75 år 31. juli.
2.       3-min. ved Tor
Tor tok for seg stubbdansen, som han beskrev som et kultrituale og høydepunkt i bryllups- festen. Stubbdansen har eksistert i bondesamfunnene i området Trysil og opp til Nord-Trøndelag, på begge sider av grensen.

Stubben var plassert ute på gårdsplassen, og alle gjestene skulle opp på stubben, to stk. i gangen. Dette var et bidrag til fellesskapet, og det skulle være med å knytte bånd mellom slektene.
3.        Kalenderprosjektet
Jens har hatt møte med rektor ved Gauldal videregående skole og forhørt seg om et evt. samarbeid med Rotary. Temaet var 1) bidrag i form av foredrag i et klubbmøte, 2) ungdomsutveksling, og 3) få hjelp fra elevene fra GVS til å distribuere kalenderen vår.
Nytt møte er berammet til 21.9.2018, med Jens og Per Olav fra klubben.
              For øvrig er arbeidet med kalenderen i rute, og det er kommet inn bra med stoff.

4.       Distriktskonferansen 2018 i Trondheim
President Jens og sekretær Arnfinn deltar fra vår klubb.
5.       Kaffe og loddsalg.
Det ble solgt lodd for 210,- kr. Kveldens vinner ble Ragnar.
6.       Diverse informasjon
President og sekretær har satt i gang et arbeid for å sette opp en handlingsplan. Det ble informert om status og om fremdriften videre.

7.       Det settes opp et ekstra møte 1.10.2018, der vi får et foredrag av Trygve Tellefsen.
Vi vil invitere med Lions til møtet, i tillegg til Melhus Rotary. I tillegg oppfordres alle klubb- medlemmene til å ta med seg min. 1 gjest.
 
I de to siste sakene ble vi enig om at styret legger frem et forslag til medlemsmøtet.

 
8.       Økonomi
Regnskapet for året viser et underskudd på 28.000,- kr. Dette er en situasjon vi må få gjort noe med raskt, både på inntekts- og utgiftssiden.
 
Soknedal 11.9.2018

Referat


Gauldal Rotary holdt klubbmøte 23.4.2018 kl. 19 – 21.

Sted: Lokalene til Støren Sportsskyttere.

Til stede: Eli, Olav, Jens, Ragnar, Per, Harald, Tor, Per Olav og Arnfinn. Totalt 9 medl.       Presidenten åpnet møtet og ønsket vel møtt. Spesielt ønsket hun velkommen til Trude Heggdal fra Frivilligsentralen i Midtre Gauldal, og til vår gjest Samir fra Syria.
Trude Heggdal fra Frivilligsentralen i Midtre Gauldal informerte om FVS sine aktiviteter. Lista er lang, og alt er basert på bruk av frivillige. I tillegg er det pt. to pers. som arbeider i Fvs og som organiserer de ulike aktivitetene.

       Takk til Trude Heggdal for interessant informasjon.

3.       Kaffe og loddsalg

Det ble solgt lodd for kr. 330,-

Vinner av gavekort ble Jens.

 3-min. ved Jens.
Jens fortalte om sin helsemessige status og den behandlingen han nå har startet opp med.
Klubbsaker

       Fordeling av overskudd fra kalendersalget
Møtet vedtok følgende fordeling i denne omgang:
Midtre Gauldal Frivilligsentral          kr. 20.000,-
No one fights alone                            kr.    5.000,-
Tildelingen skjer under klubbens sommeravslutning på Winsnes i juni.
Tildeling av Paul Harris til Marit Bjørgen
På siste møte ble det vedtatt å tildele Paul Harris til Marit Bjørgen. Det er rettet en forespørsel til AG om hvordan vi går frem for å få dette formelt på plass.

 Neste klubbmøte er 7. mai. Tidligere skogbruksleder Odd Erling Ree blir da kveldens foredragsholder.

Møtet slutt kl. 21.10.

Soknedal 23.4.2018 /Arnfinn (sekr.)


Gauldal Rotary holdt klubbmøte 9.4.2018 kl. 19 – 21.

Sted: Lokalene til Støren Sportsskyttere.
Til stede: Magne, Olav, Jens, Ann Karin, Ragnar, Per, Harald, John, Arnfinn. Totalt 9 medl.

Presidenten hadde meldt forfall til møtet. I hennes sted var det klubbens sekr., Arnfinn, som ønsket vel møtt.
Odd Øie fortalte om oppveksten sin i Soknedal.
Ønsket fra Odd var å gi ut ei bok der han skrev om livet sitt. Dette for at hans etterkommere skulle vite hvordan han har hatt det i livet.
Fra oppveksten der han følte at Soknedal var den beste plassen på jord, barne- og ungdomsår med mange artige historier, videre til det militære på Heggelia, til å delta i krigen i Gaza. Derfra gikk turen videre til jobb i Posten i Oslo, før han søkte hjemover og slo seg ned i Midtre Gauldal. Odd satte spesielt fokus på oppholdet i Gaza og den traumatiske opplevelsen han hadde der. Han satte også ord på i hvilken grad dette hadde formet ham som person.
Takk til Odd for et interessant foredrag.
Kaffe og loddsalg
3-min. ved Jens.

Denne ble dessverre avglemt, og settes opp i programmet for neste møte.
Klubbsaker
   Kalendersalget ga et overskudd på 45.510,- kr. Gavefordeling settes opp som sak på neste møte.
  Fremtidige lokaler til klubben.
Saken tas opp igjen til høsten
Info fra Pets og TRD-seminar
Jens og Arnfinn har deltatt. De ga en kort info. Mer info gis på neste møte.
Tildeling av Paul Harris.
Det har tidligere vært stemning for å tildele Paul Harris til vår skidronning, Marit Bjørgen.
Forsamlingen var samstemt på at det rette tidspunktet er nå og at klubben setter i gang arbeidet med dette.
Dato for sommeravslutningen avgjøres ut fra når det passer for Sverre Lodgaard.

 Soknedal 13.4.2018 /Arnfinn (sekr.)Gauldal Rotary holdt klubbmøte 12.3.2018 kl. 19 – 21.

Sted: Lokalene til Støren Sportsskyttere, Støren.

Følgende medlemmer møtte: Eli, Tor, Olav, Harald, Per, Per Olav, Magne, Harald,  Jens, Arnfinn, dvs. 10 medl. I tillegg møtte Mathias Bruheim som gjest, samt adm. Banksjef Siri Fossum fra Soknedal Sparebank.

1.       President Eli ønsket velkommen

Eli hilste spesielt de av medlemmene som har hatt bursdag siden sist: Harald 28.2., Per 29.2. og Per Olav 5.3.

2.       Adm. Banksjef i Soknedal Sparebank, Siri Fossum, deltok. Hun informerte om banken og litt om næringa. Hoveddelen av foredraget var knyttet til banken nå legger ut en emisjon av egenkapital. De som kjøper ek-bevis vil med det få en liten eierandel i banken. I etterkant av foredraget ble det åpnet for spørsmål og kommentarer.

3.       Kaffe og loddsalg

4.       Klubbsaker

-          Pets og TRF-seminar 7.-8.4.2018. Jens og Arnfinn deltar. 

Soknedal 14.3.2018 /Arnfinn (sekr.)Gauldal Rotary holdt klubbmøte 26.2.2018 kl. 19 – 21.
Sted: Lokalene til Støren Sportsskyttere, Støren.
Følgende medlemmer møtte: Eli, Jens, Tor, Olav, Arnfinn, Reidar, Harald, Per Olav, Magne, Per og John, dvs. 11 medl..

1. President Eli ønsket velkommen.
2. Advokat, investor og naturfotograf, Bernt Østhus, fortalte og viste bilder fra sin hobby som naturfotograf.
Bildene kommer i stor grad fra hjembygda Soknedal, med bla Tiur/røy, orrfugl, dobbeltbekasin, lom, jaktfalk. 
Videre snakket han om hjorte-prosjektet sitt, som i stor grad stammer fra Hitra. Han har fått flere internasjonale priser for sine bilder og er blitt en godt kjent naturfotograf. Bak produktene ligger det nøyaktig og godt planlagt arbeid, gjerne på natt/tidlig morgen.
Veldig interessant.
3. Kaffe og loddsalg
Det ble solgt lodd for 260,- kr.
4. Klubbsaker
Ragnar og Arnfinn ga tilbakemelding fra IT-kurset på Røros
Vedr. HP: Referat fra forrige møte ble gjennomgått 

Soknedal 28.2.2018 /Arnfinn (sekr.)
Gauldal Rotary holdt klubbmøte 12.2.2018 kl. 19 – 21.

Sted: Lokalene til Støren Sportsskyttere, Støren.
Følgende medlemmer møtte: Eli, Jens, Tor, Olav, Arnfinn, Reidar, Harald, Per Olav, Magne, Per, Ann Karin, dvs. 11 medl..

President Eli ønsket velkommen.
  «Johan Hovstad», ved Per Bjørn Foros.
        Johan Hovstad (f. 1896) var sentral i temaet «Fra Indremisjon til fritenkeri» rundt midten av 1950-tallet. Dette med utgangspunkt i hans oppvekst i Singsås. Hovstad var blant annet med på stiftelsen av Humanetisk forbund i 1955.
Per Bjørn Foros ga oss et interessant innblikk i Hovstads engasjement.
  Kaffe og loddsalg
  Klubbsaker
Klubbsakene var på forhånd behandlet i klubbens styre med forslag til ny praksis)
 Kjøregodtgjørelse og deltakelse på kurs og konferansen
o   Opphold + deltakeravgift refunderes.
o   Bilgodtgjørelse dekkes ikke, hverken til medlemmer eller foredragsholdere.
            Det kan gjøres unntak for å dekke reelle reisekostnader for foredragsholdere.
o   Maksimalt antall deltakere som refunderes: 2.
o   Flere kan delta, men disse må da dekke kostnadene selv
-          Fordeling av overskudd fra kalendersalget
o   Siste års overskudd deles mellom No one fights alone og Frivillighetssentralen i Midtre Gauldal
o   Beløpet fastsettes når vi vet resultatet av salget.
o   Utdelingen skjer på sommeravslutningen
o   For senere tildelinger velges noen få større tildelinger (slik som tidligere hvor det har vært to mottakere).
§  Andre søknader avslås
§  Utdeling på sommeravslutningen hvor vi også sørger for å kunngjøre tildelingen.
·       Samtidig kunngjør vi neste års mottakere av penger.
o   Frem til neste års kalender må klubben diskutere salgsopplegget (fortsette som hittil? Sette bort salget mot salgsprovisjon? Andre løsninger?)
-          Regnskapet for 2017 viser at vi må få større fokus på kostnadene. Noen tiltak her:
o   Sesongavslutningen er gratis for deltakerne.
o   Vi ser om vi finner billigere løsninger enn det vi har hatt.
o   Mindre refusjon, se ovenfor.
-          Målet er å få satt opp en handlingsplan for kommende år.
o   Det arbeides videre med HP. Det som er listet opp foran vil bli tatt inn som en del av HP.
-          Styremøter
Vi har i liten grad hatt styremøter. Styret er enig om at vi bør ha flere styremøtet, primært i forkant av et medlemsmøte.
-          Klubbens lokaliteter
Det vurderes hvorvidt vi fortsatt skal benytte de lokalene vi bruker i dag, eller om vi skal finne et alternativ.
       Soknedal 26.2.2018 /Arnfinn (sekr.)


     Klubbmøte/årsmøte i Gauldal Rotary ble holdt på Kroa/
Prestteigen mandag 15.1.2018 kl. 19.

9    Medlemmer møtte: Ragnar, Jens, Olav, Tor, Magne, Eli, Per, Harald og Arnfinn.
I tillegg møtte fra Rotary distrikt 2275 guvernør Toralf Pedersen og vår AG Ruth Astrid Engh Mule.

I     I forkant, kl 18.00, ble det holdt styremøte i klubben hvor også guvernør og AG deltok.

1.      President Eli åpnet møtet, og ønsket spesielt våre gjester fra distriktet velkommen.

2.      Guvernør Toralf Pedersen fikk deretter ordet.

       Pedersen startet med å snakke om Rotary’s slagord «Rotary-making a difference). Videre snakket han om status i arbeidet med polio, samt om endringer som skjer i Rotary.

   3. Middag.

4.      Årsmøte

          Årsmelding var sendt ut på forhånd. Eli gikk gjennom hovedpunktene i årsmeldingen, som deretter ble godkjent av medlemmene.

      Regnskap
Olav gikk gjennom regnskapet, som viser et driftsunderskudd på kr. 6.824,72. Klubben har eiendeler for kr. 82.650,06, hovedsaklig i form av bankinnskudd.Det ble gitt noen tilleggskommentarer til regnskapet. Regnskapet er revidert av vår revisor John B. Regnskapet ble godkjent.

       Valg
Per redegjorde for valgkomiteens arbeid. I tråd med valgkomiteens innstilling ble følgende valgt for perioden 1.7.18 – 31.6.19.:

      Styre:

 • o   President                                             Jens Haugen
 • o   Kasserer                                               Olav Kjøtrød
 • o   Sekretær                                             Arnfinn Aakerli
 • o   Innkommende president               Karl Reinert Halsen
 • o   Past president                                   Eli Ødegård

Andre roller

 •       Revisor                                                 John Bjørkan
 •         Cico                                                       Ragnar Wisløff
 •       Programkomite’                                Magne Foros og Tor Flagestad
 •         Valgkomite’                                        Olav Kjøtrød og Per Rognes

                         Alle valgte tiltrer 1.7.2018.

 

         Soknedal 16.1.2018/Arnfinn


     Referat fra årsmøte 05.desember 2016

       Møtested Kroa, Prestteigen

       Tilstede:

  Eli Ødegård, John Bjørkan, Karl Reinert Halsen, Olav Kjøtrød, Per Olav Skjevdal, Jens Haugen, Harald Rognes, Per Rognes og
Arnfinn Aakerli.
Videre var til stede Guvernør Helge Schjølberg og Jorunn Synnøve Haugen.
Åpning:
Presidenten ønsket vel møtt.
Eli Ødegård ble valgt som møteleder og Jens Haugen som sekretær.     

1.    Årsmelding og regnskap
Presidenten gikk gjennom årsmeldingen og kassereren regnskapet.
Vedtak:

·       Årsmelding og regnskap enst. vedtatt.
2.    Valg for rotaryåret 2017/18
De valgte tiltrer 1. juli 2017.
Vedtak:
·       Styret
Harald Rognes, president (ny). Ann Karin Haugen, varapresident (ny). Arnfinn Aakerli, sekretær (ny).
Olav Kjøtrød, kasserer (gjenvalg). Per Olav Skjevdal, styremedlem (gjenvalg) og Eli Ødegård, past president.
·       Revisor: John Bjørkan. (Gjenvalg)
·       TRF(Rotaryfondet)-ansvarlig: John Bjørkan. (Gjenvalg)
·       IT-kontakt: Magne Foros (Gjenvalg)
·       Programkomite: Magne Foros og Tor Flagestad
·       Valgkomite: Olav Kjøtrød og Per Rognes. (Gjenvalg)
·       Valgkomite: Olav Kjøtrød og Per Rognes.

3.  Handlingsprogram
Vedtakene om handlingsprogrammet gjelder fra 01.01.2017.

3.1.  Rekrutering av nye medlemmer

Forslag:
·       Klubben fortsetter arbeidet med å rekruttere medlemmer. Det legges vekt på synliggjøring av klubben, informasjon om Rotary og kontakt med aktuelle kandidater.
Vedtak
        ·       Forslaget enst. vedtatt.

3.2.  Kalenderprosjekt
                    Forslag:
          ·       Prosjektet fortsetter med samme opplegg som i 2016. Per Olav Skjevdal velges som prosjektleder.
           Vedtak:
                 ·       Forslaget enst. vedtatt.

       3.3.  Bidrag til Rotaryfondet
                Forslag
                ·       Klubben gir et bidrag til rotaryfondet med kr 200,- pr. medlem
         Vedtak:
                  ·       Forslaget enst. vedtatt.
      3.4.  Ryla (Ledelsesseminar for ungdom)
                 Forslag:
          ·       Dersom det arrangeres Rylaseminar skal klubben sende deltakere.
          Vedtak:
                  ·       Forslaget enst. vedtatt.
      3.5.  Andre aktiviteter / prosjekt.
          Forslag:
          ·       Nye aktiviteter / prosjekt vurderes hvis klubbens situasjon tilsier det.
          Vedtak: 
            ·       Forslaget enst. vedtatt.
       3.6.  Handlingsprogrammet gjelder fra
                    Forslag: Vedtakene gjelder fra 01.01.2017.
            Vedtak:
                  ·       Forslaget enst. vedtatt.
                   Jens Haugen
                Sekretær

  

Referat fra klubbmøte 11.04.2016

 

Om møtet:

Bedriftsbesøk hos Lillerønning Snekkerifabrikk på Kotsøy.

Tilstede:

Per Rognes, Olav Kjøtrød, Eli Ødegård, Ragnar Wisløff, Tor Flagestad, John Bjørkan, Jens Haugen og Ann Karin Haugen.

 

Oppmøte ble 57,14 % (6 medl.), Hittil i rotaryåret 51,65 %.

Om besøket

Toralf Lillerønning tok i mot oss i kontorfløya. Han fortalte at vi skulle få servering og at flere av maskinene var i gang for at vi skulle få et inntrykk av hvordan aktiviteten i fabrikken var.

Fabrikken ble etablert av Tomas Lillerønning 11. april i 1951 og har hatt en eventyrlig utvikling fram til i dag. De har nettopp tatt i bruk et nytt byggetrinn til en pris på 22 - 25 mill. Fabrikken har nå en total gulvflate på 6 250 kvm.

Toralf startet oppvisningen med å fortelle om kontorfløya og hvor den enkelte hadde sitt kontor. Så gikk vi til fabrikken. Vi kom først på rammeverkstedet. Her ble vindusrammene produsert. Maskinene var i aktivitet og vi så hvordan vindusrammene ble satt sammen. Alt gikk automatisk. Det var bare å programmere datamaskinen om hva maskinene skulle frese for at vindusrammene kunne settes sammen i de forskjellige størrelser..

Neste var maling av rammene. Det gikk helt automatisk med hjelp av roboter. Her ble det spart mye handarbeid. Når malingen var ferdig ble vindusrammene automatisk hengt opp på løpestrenger for tørking. De sirkulerte rundt i rommet i nødvendig tid til de ble tørket.

Til slutt kom vi til nybygget. Innsetting av glassene ble gjort der. Glassene kom fra Polen med trailere. Mange typer glass. Til store vindu var glasset svært tungt og krevende å sette inn. De hadde hjelpemidler, men innsetting av glassene var stort sett handarbeid.

Til slutt fikk vi servering. Toralf fortalte om fabrikkens historie fra oppstart til dagens virksomhet. I forbindelse med åpningen av nybygget var det laget et hefte med beskrivelse av utviklingen og nybygget.

Gauldal Rotary takker for en varm mottakelse og for god orientering, omvisning og servering.   Referat fra klubbmøte

24.08.2015

Med dette møtet startes det nye rotaryåret 2015-2016 med ny president og nytt styre. Disse er:

President Eli Ødegård.

Styret: Jens Haugen sekretær, Olav Kjøtrød kasserer, Ann Karin Haugen styremedlem og Per Olav Kjøtrød styremedlem.

Revisor: John Bjørkan.

I høsthalvåret blir det 8 klubbmøter. Sett av disse datoene så dere kan møte: 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 02.11, 16.09, 30.11.

Hvis ikke annen er varslet blir møtene holdt på Støren Hotell kl. 19:00.

Klubbens 50 års jubileum som blir markert fredag 16. oktober med tilstelning på Støren Hotell.

Møtested:

Støren Hotell

Tilstede:

Eli Ødegård, Jens Haugen, Per Rognes, Per Olav Skjevdal, Ann Karin Haugen og Olav Kjøtrød

Gjester:

Arnfinn Aakerli

Oppmøte:

6 medlemmer av 14 = 42,86 %. Oppmøte hittil i rotaryåret: 42,86 %.

Åpning:

President ønsket vel møtt.
Siden siste møte 150615 har følgende hatt fødselsdager:
Olav Kjøtrød 20. juli og John Bjørkan 31.juli. Tor's fødselsdag 9. juni ble ikke markert på møtet 15.juni så han tas med denne gang. Klubben gratulerer.

3 minutter:

Ikke 3 minutter.

Foredrag:

Kveldens foredrag var ved avtroppende Guvernør Eiliv Todal Moe.

Det er et obligatorisk krav at nye presidenter skal gjennomgå PETS. (Lederopplæring for nye presidenter.) Vår nye president har ikke gjennomgått denne opplæringen og har krav på seg for å gjøre det.

PETS inneholder informasjon om Rotary, både hva Rotary er og hvordan organisasjonen fungerer. Dette er informasjon som er nyttig også for medlemmene og andre med interesse for Rotary. Derfor ble opplæringen gjennomført på klubbmøte.

Eiliv ga en interessant gjennomgang fra starten i 1900 hvor Paul Harris og 3 andre i Chicago fanget ideen om Rotary og fram til i dag. Første møte ble holdt 23. februar i 1905 og som regnes som Rotarys fødselsdag. Rotary har betyd mye gjennom tidene. Det er en verdensomspennende organisasjon med 1,2 millioner medlemmer i over 200 land. Rotary var sterkt med ved opprettelsen av FN i 1945. Hvert år holder RIs president tale i FN-bygningen den 24. oktober som er FNs charterdato. I dag er Rotary mest kjent for arbeidet med bekjempelsen av polio, PolioPlus. Det er i dag bare 2-3 land som fortsatt har polio.

Han tok også for seg organiseringen av Rotary i Norge og distriktet som Gauldal Rotaryklubb hører til og de oppgaver som det arbeides med. Det var en lærerik og viktig presentasjon som alle rotarianere bør ha som balast for de aktiviteter som utøves i den enkelte klubb.

Kaffepause, samtale og loddsalg.   

I pausen koste vi oss med vafler med jordbærsyltetøy og kaffe. Samtalen gikk godt. Eiliv fikk mange spørsmål og ga oss gode svar. Det ble solgt lodder for kr 140,-. Ann Karin vant gavekortet.

Orientering/Klubbsaker:

 1. Oppsummering møte 15. juni
  Bra møte. Mange til stede. Vi fikk ny president. Eli Ødegård fikk overrekt presidentkjedet av Per Olav. Sverre Lodgaard holdt et interessant foredrag. Kan gjerne komme igjen sener å holde nytt foredrag.

 2. Program for høsten
  Har nok forslag til å fylle programmet. Må avtale tidspunkt.

 3. Distriktskonferanse 2015.
  Etter handlingsprogrammet skal distriktskonferansen brukes for å utvikle klubben. Derfor bør flere av medlemmene delta i tillegg til president og sekretær.

 4. Kalenderprosjektet
  Det mangler 1 til 2 historier. Det arbeides videre for å finne noen som kan bidra.

 5. Klubbens 50 års jubileum
  Det er kommet langt med å få underholdningen på plass.

 6. Invitasjon til RYLA-seminar
  Etter handlingsprogrammet skal klubben arbeide for å sende deltakere til RYLA-seminaret.
  Olav og Per R får til oppgave å finne kandidater. Fortrinnsvis skal arbeidsgiver dekke kostnaden, men i spesielle tilfeller kan klubben delta i dekningen.

 7. Klubbens hjemmeside
  Hjemmesiden er oppe og går. Det er lite stoff, men må utvikles etter hvert. Magne har ansvar for siden. Det er viktig at medlemmene bruker siden og komme med forslag til innhold.

 8. Betalt kontingent til distriktet og RI
  For 1. halvår i rotaryåret 2015/2016 har klubben betalt kr 6 675,- til distriktet og kr 3 166 til RI.

 9. Info om grasrotandelen
  Klubben er nå registrert med egen grasrotandel i Norsk Tipping. Alle medlemmer som ønsker å bruke grasrotandelen må registrer dette hos en kommisjonær for Norsk Tipping. I tillegg er det viktig at vi markedsfører grasrotandelen overfor andre.Referat fra klubbmøte

07.09.2015


Møtested:

Støren Hotell

Tilstede:

Eli Ødegård, Jens Haugen, Per Rognes, Per Olav Skjevdal, Karl Reinert Halsen, Magne Foros og John Bjørkan.

Gjester:

Magne Fløttum

Oppmøte:

6 medlemmer av 14 = 50,00 %. Oppmøte hittil i rotaryåret: 46,46 %.

Åpning:

President ønsket vel møtt.
Ingen fødselsdager siden siste møte.
Kveldens foredragsholder Nils Granmo hadde forfall. Hans foredrag utsettes til 19. oktober.

3 minutter:

Per Rognes hadde 3 minutter. Han tok for seg Kjeller flyplass. Område ved flyplassen er helt spesielt. Den er blitt hjemmested for to typer humler som er på Rødlista over truete arter, slåttehumle og kløverhumle. Disse to arter er av Norges skjelnede humler, men trives godt ved flyplassen.

Vi takker Per for et interessant 3 minutter.

Foredrag

I stedet for foredrag hadde vi samtale om aktuelle emner. Medlemmene setter pris på slike stunder. Det skrives ikke referat, men blir det aktuelt tas det opp som klubbsaker.

Kaffepause, samtale og loddsalg.   

Vi hadde vanlig pause med kaffe, vafler med jordbærsyltetøy og loddsalg. Det kom inn kr 180,- og Magne Foros vant gavekortet.

Orientering/Klubbsaker:

 1. Oppsummering møte24. august

 2. Program for høsten
  Aktuelle foredragsholdere fordelt på møtene. Det tas kontakt med de for avtale om dato.

 3. Klubbens ungdomsarbeid
  På neste møte 21. sept. kommer Thor Bertil Granum og orienterer om ungdomsarbeidet i Rotary. Vi må forsøke å få med de som arbeider / har kontakt med ungdom å komme på møtet.

 4. Distriktskonferanse 2015
  President og sekretær er påmeldt. Øvrige medlemmer har tilbud om å delta, men ingen har sakt ja.

 5. Kalenderprosjektet
  Kort orientering av Per Olav

 6. Klubbens 50 års jubileum
  Kort orientering av Per Olav

 7. RYLA-seminar. 23. – 25. oktober i Stjørdal
  Søknadsskjema og orientering mottatt. Søknadsfrist 1. oktober. Per R. og Olav arbeider med å skaffe deltakere. Medlemmene må komme med forslag som leveres Per og Olav. Eposten sendes medlemmene.

 8. Klubbens hjemmeside
  Hjemmesiden er oppe og kjører. Alle må begynne å bruke den. Kom med forslag om innhold.

 9. Bruk av klubbens grasrotandel i Norsk Tipping
  Grasrotandelen må tas i bruk. Husk å registrere når dere leverer kuponger. Fortelle andre om muligheten. Vi har mange positive ting å bruke pengene som kommer inn.TRENGER DU HJELP? 

Du finner dokumentasjon på denne løsningen her eller send en melding til support@rotary.no

 
Medlemsmøter

11. februar 2020

Medlemsmøter

Her finner du Bilder og foredrag fra medlemsmøtene

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Støren Sportsskytterklubb, tidl. Folkets Hus
Adresse: Veta 10
Postnummer: 7290
Sted: Støren
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møter annenhver uke

Medlemsmøte
18. mai 2021, 18.00 - 20.00

Fysisk møte på Støren Veikro, eller på Google Me ...

Medlemsmøte
31. mai 2021, 18.00 - 20.00

Fysisk møte på Støren Veikro, eller på Google Me ...

Medlemsmøte
14. jun. 2021, 18.00 - 20.00

Fysisk møte på Støren Veikro, eller på Google Me ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...