CLUB / ÅRSMELDINGER

For Rotaryåret 2019 - 2020:
Årsmelding for Gauldal Rotary 

Til årsmøtet på digitalt møte 25.01.21

Om årsmeldingen:
Årsmeldingen gjelder for Rotary-året 1.7.2019 – 1.7.2020. Årsmeldingen er styrets rapport til årsmøtet.
Styring og verv:
Styret for perioden har bestått av: Jens Haugen (President), Arnfinn Aakerli (sekretær), Olav Kjøtrød
(kasserer). I tillegg har vår Cico, Ragnar Wisløff og påtroppende sekretær Jarle Jøsok møtt i noen av styremøtene.
Revisor: John Bjørkan
TRF-ansvarlig (Rotary-fondet): John Bjørkan
Cico: Ragnar Wisløff
Programkomite‘: Magne Foros og Tor Flagestad
Valgkomite’: Olav Kjøtrød og Per Rognes
Medlemsverving: Leder og styret
Prosjektansvarlig for kalenderprosj. Per Olav Skjevdal
Vår klubb er liten og vi har derfor ikke valgt å dele styrevervene inn i komiteer. Vi syns det fungerer
godt bare med styret og ansvarlige for vedtatte prosjekter/aktiviteter. President og styret har
ansvaret når det ikke er valgt noen spesielt.

Om klubben:
Rotary var verdens første serviceorganisasjon. Det er yrkesbasert medlemskap, og målet er at de
forskjellige yrker skal være representert. Dette gir organisasjonen en unik styrke. Rotary har et
humanitært formål om å gagne andre. Gauldal Rotary arbeider ut fra dette formålet.
Det legges vekt på at klubbens aktivitet skal være både til glede og nytte for medlemmene, samtidig
som det skal bidra til humanitære formål både lokalt og internasjonalt.

Hovedaktiviteten er klubbmøtene. Vi har møter annenhver mandag (i oddetalls uker), med opphold i
sommerferien. Møtene varer i to timer. Etter pandemien satte en stopper for fysiske møter, har vi
forsøkt digitale møter med bruk av “ Go to meeting-appen”
I tillegg bruker vi nokså mye tid på kalenderprosjektet.

Medlemmer:
Klubben har ved årsmøtet 12 medlemmer. I tillegg kommer to æresmedlemmer: Knut Tronvold og
Sverre Lodgaard. Vi har jobbet en del med å øke medlemstallet, uten at vi har lykkes i særlig grad.

Støtte og bidrag:
I 2020 har klubben støttet Frivilligsentralen i Midtre Gauldal med 25.000,- kr. fra kalendersalget. De
har også fått mulighet til å øke dette bidraget ved at de har fått gratis kalendere og får derved hele
salgssummen til eget bruk.
Gaven ble utdelt på klubbens sommeravslutning 17.08.20 i Lavvoen ved idrettsparken

Program i Rotary-året:
Programmet har inneholdt masse interessante foredrag/bedriftsbesøk, samtidig som vi bruker noen
møter til å diskutere klubbsaker. Vi prøver å finne et innhold som skal være variert, slik at alle finner
noe av interesse.
Klubbmedlemmene tilsendes innkalling med sakliste på forhånd. Til møtene er det åpnet for å
invitere med seg gjester. Det skrives referat fra møtene. Disse blir distribuert til medlemmene via
e-post.
Oppmøtet har vært godt, med en oppmøteprosent på tett oppunder 70.
Det har gått greit å få foredragsholdere til møtene. I den grad vi spør går det også stort sett greit å få
til bedriftsbesøk.

Klubbens møtelokale:
Klubben har i 2019-2020 hatt tilhold i møtelokale hos Støren Sportsskytterklubb, tidl. Folkets Hus på
Støren. Lokalene her dekker vårt behov, samtidig som det er billig husleie. Vi skulle gjerne hatt
lokaler som mer hadde vært «vårt eget», og der vi kunne vist oss frem bl.a. med den samlingen vi har
av vimpler fra andre klubber over hele verden. Akkurat nå lar dette seg ikke gjøre innen akseptable
kostnader, men styret jobber videre med denne saken.

Møtestruktur:
Ordinære klubbmøter gjennomføres som regel slik:
1. Åpning av presidenten.
Har noen av klubbens medlemmer hatt fødselsdato siden forrige møte overbringes
gratulasjon fra klubben.
2. 3-minutter. Kort innlegg over aktuelt tema på omgang mellom medlemmene. Åpent for
spørsmål i etterkant.
3. Kveldens foredrag. Ca. 45 min. med spørsmål og kommentarer i etterkant. Kan erstattes av
bedriftsbesøk.
4. Kaffepause og loddsalg.
5. Klubbsaker.

Andre aktiviteter i perioden:
- Klubbens styre samles ved behov. I Rotary-året har det vært holdt 11 styremøter. Møtene
har vært holdt på ulike steder på Støren, også digitalt.
Mellom styremøtene holder styret kontakt ved telefon eller e-post.
- Vi har vært representert i følgende vedr. Rotary-distriktet (Distrikt 2275):
o Distriktskonferanse,
o Presidentforum ,
o Pets,
o Utenom møtene er det forholdsvis mye informasjon som tilflyter klubben fra Distrikt
2275. Dette ivaretas først og fremst av klubbpresidenten, dels av sekretæren.

Prosjekt:
Vi har hatt en målsetting om å ha et eget prosjekt der overskuddet går til samfunnsnyttige formål.
Vårt prosjekt har vært kalenderprosjektet. Dette ble satt i gang i 2012. Vi prøver å ta vare på gamle
historier. For hver måned følger en historie. Til å lage historiene benytter vi personer rundt omkring i
egen kommune. Kalenderen har vist seg å være lettsolgt. Alle medlemmene bidrar aktivt i dette
prosjektet, og det legges ned en betydelig innsats fra medlemmene. 

Bidrag til Rotary-fondet.
Klubben har støttet fondet med 200,- kr. pr. medlem i 2020.

Økonomi:
Klubbens inntekter er i hovedsak medlemskontingenten samt inntekt fra kalendersalget. Den største
utgiftsposten er innbetalingene til Rotary internasjonalt og til distriktet. I de senere årene har vi delt
ut ca. 25.000,- årlig til frivilligheten.
Regnskapet viser et overskudd på kr. 15.517,97. Klubbens egenkapital utgjør kr. 70.224,33 Drifta av
klubben er nøktern.

Støren 13.01.21

Jens Haugen,   Arnfinn Aakerli,   Olav Kjøtrød,   Ragnar Wisløff,   Jarle Jøsok

          ( Påtroppende sekretær )

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Støren Sportsskytterklubb, tidl. Folkets Hus
Adresse: Veta 10
Postnummer: 7290
Sted: Støren
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møter annenhver uke

Medlemsmøte
18. mai 2021, 18.00 - 20.00

Fysisk møte på Støren Veikro, eller på Google Me ...

Medlemsmøte
31. mai 2021, 18.00 - 20.00

Fysisk møte på Støren Veikro, eller på Google Me ...

Medlemsmøte
14. jun. 2021, 18.00 - 20.00

Fysisk møte på Støren Veikro, eller på Google Me ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...